Projektledare

Hur driver man ett projekt?

Att vara projektledare är ett krävande jobb som kräver en speciell typ av kompetens. Det finns många kurser i projektledning och många modeller som är användbara i sammanhanget. Många större organisationer har projektmodeller som innehåller mallar och instruktioner för hur projekt ska bedrivas i just den organisationen. Ofta delar man in projekt i ett antal faser. Det är vanligt att man inleder med en förberedande fas, för att sedan gå över till genomförandefasen och till sist en avrundande fas där en slutrapport skriv. Ett projekt innehåller olika roller, förutom projektledare brukar det även ingå en styrgrupp och en referensgrupp.

Utmärkande för ett projekt

Det är utmärkande för ett projekt att det har en början och ett slut. Till skillnad från löpande verksamhet som inte har någon tydlig början och inte heller något tydligt slut. Till ett projekt hör också en budget och avsatta resurser i form av verktyg och personer. En särskild form av projekt är de som brukar kallas för pilotprojekt. Det som utmärker dessa är att de bryter ny mark och på något sätt är banbrytande. De innebär ofta ett prövande av något nytt. Ett exempel är Hässleholm som kan få ett nationellt pilotprojekt efter framgångsrikt samarbete. I det fallet rörde det sig om ett nytt sätt att arbeta med samverkan mellan olika förvaltningar i kommunen.

Att vara projektledare

Att vara projektledare är ofta tufft och utmanande. Studier visar att många projekt inte lyckas fullt ut. En projektledare har ofta press på sig från olika håll. Det kan vara från styrgruppen så väl som från de som ska ta emot resultatet från projektet. Som projektledare är det viktigt att ha lång erfarenhet och att ha koll på modeller och teorier inom området. Många större organisationer har en särskild projektorganisation inom den stora organisation som endast ägnar sin tid åt att driva olika projekt. Det finns också IT-baserade verktyg som kan vara till hjälp när man driver och följer upp projekt. Ett exempel är Antura.

techcompass